Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.  Taraflar

 

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır) Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile siteye üye olan kullanıcı arasında, kullanıcı'nın siteye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2.  Tanımlar

Kullanıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, iş bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde Site'ye üye olan gerçek veya tüzel kişi,

Alıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, iş bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi

Site: www.genbyfigenondenak.com  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti., kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği satış formatı

 

3.  Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

 • Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin

 

 • Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmet'lere ilişkin olarak Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

 

4.  Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

 

 • Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip

 

Siteye üye olabilmek için, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda yer alan hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Hak ve fiil ehliyetine sahip olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır ve bu kişilerin site içerisinde “Alıcı” sıfatıyla yapmış oldukları işlemler hukuken geçersiz addedilecektir.

 

 1. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 

 1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt

 

 1. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.‘nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt

 

 1. Kullanıcıların Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 1. Kullanıcı'lar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. kullanıcılar tarafından Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğu Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

 • Kullanıcı'lar, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler

 

 1. Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 1. Kullanıcılar Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt

 

 

5.1.1.  Alıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 

 1. Alıcı, ürünü satın almak amacıyla talepte bulunmasıyla; ürün açıklamasını, satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
 2. ALICI sözleşmeyi, imza altına alınmasını takip eden 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden yazılı bir şekilde (mektup, faks, e-posta, telgraf, ihtarname) iptal Orijinal ambalajı bozulmamış ürünlerin geri gönderilmesi halinde bu ürünler , nakliye masrafı ALICI' ya ait olmak şartıyla kayıtsız şartsız SATICI tarafından teslim alınacaktır. İade esnasında ürün üzerinde meydana gelebilecek hasar veya zararlardan ötürü SATICI' nın ALICI' dan rücu hakkı saklıdır.
 3. c) Alıcı 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin, ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi kabul ettiğini, beyan ve taahhüt
 4. d) Alıcı, Site'de 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin kendisine ait kullanıcı bilgilerini esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt
 5. e) Alıcı, yapmış olduğu ödeme kapsamında iktisap ettiği ürünlerin kullanma hakkını elde
 6. f) Alıcı'nın, sözleşmenin geç ifasından ötürü doğabilecek zararlarına ilişkin SATICI'ya rücu hakkı saklıdır.
 7. g) ALICI, sözleşme konusu ürünleri hiçbir nam altında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde SATICI' nın muvafakati olmadan ithalat veya ihracatını yapamaz, ülke içinde pazarlamasını gerçekleştiremez veya belirlenen yer dışında başka bir yerde SATICI' nın, bahse konu ürünlerin Türkiye Distribütörü olması nedeniyle meydana gelebilecek zararlarından ötürü ALICI' dan talep hakkı saklıdır.
 8. h) Alıcıların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "firma" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "firma" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

5.1.2.  Satıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 1. Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt
 2. Satıcı, sitede satışa arz edeceği bir ürünü, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine Satıcı site üzerinde sağlanan satış sisteminde Alıcı'nın ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve ilgili ürüne ait belirtilen bedeli ödemesi halinde, ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğu Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. kabul, beyan ve taahhüt
 4. Satıcı, sitede sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu kabul
 5. Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt
 6. Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, sitede belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
 7. Satıcı, sitede sattığı Ürünler'e ilişkin 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi oluşturacağını ve bu hükümlere harfiyen uyacağını, hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
 8. Satıcı, ön bilgilendirme ve mesafeli sözleşmeye konu kullanıcı ve ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
 9. Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürüne ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinin, Kullanıcı Sözleşmesi'nde düzenlenen hükümler çerçevesinde yer alan sorumluluğunu bertaraf etmediğini kabul, beyan ve taahhüt

 

6.  Hizmetler

 

Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Site aracılığıyla yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

 

7.  Ücretlendirme

 

Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti., hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

8.  Gizlilik Politikası

Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti., Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti., Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 

9. Diğer Hükümler

 

 • Fikri Mülkiyet Hakları

 

 1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'in telif haklarına tabi çalışmalar) Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olarak ve/veya Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı ve Alıcılar, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'lerini, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. bilgilerini ve Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 2. Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'in, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. hizmetleri, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. bilgileri Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. telif haklarına tabi çalışmalar, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ticari markaları, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 3. Kullanıcılar, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt

 

9.2.  Mücbir Sebepler

 

İş bu sözleşmede zikredilen teslimatı ya da alımı imkansızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, yangın gibi olaylar, deniz hadiseleri, sel, kasırga, fezeyan, zelzele ve sair tabii afetler dolayısıyla ürünlerin ziyaa uğraması veya kullanılmayacak derecede zarar görmesi, grev, lokavt ve hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkanlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak veya değiştirecek kararlar, ürün tedariki yapacak olan tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiseler mücbir sebep olarak kabul edilir.

 

Mücbir sebeplerin vukuu halinde taraflardan biri bu sözleşme ile taahhüt ettikleri edimleri yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulamazlar. Ancak mücbir sebepler, SATICI' nın muaccel hale gelen alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip alacaklar vadesinde ödenecektir. Mücbir sebepler ortaya çıktığında, sözlü olarak mümkün olan en kısa zamanda ve/veya 7 takvim günü içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirilecektir.

 

9.3.  Sözleşmenin Feshi

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. kullanıcıları işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak herhangi bir süre şartı aranmaksızın feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Çağla Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 1. Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 2. Kullanıcı'nın kurumsal bölümünde firması için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 3. Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

 

9.4.  Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri, İcra Daireleri ve mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.